سیل ناشی از ریزش سد کاخوفکا در منطقه خرسون اوکراین

سیل ناشی از ریزش سد کاخوفکا در منطقه خرسون اوکراین