سقوط هواپیمای جنگی در هندوستان

سقوط هواپیمای جنگی در هندوستان.