روز 20 ژانویه 1990 صفحه خونین تاریخ به روایت تصویر

روز 20 ژانویه 1990 که بار دیگر آتش استقلال در آذربایجان شعله ور شده بود به عنوان "ژانویه خونین" در تاریخ به ثبت رسید.