رفتار خشونت‌آمیز پلیس فرانسه با معترضان به طرح اصلاحات بازنشستگی

هزاران نفر در فرانسه، در اعتراض به طرح اصلاح حقوق بازنشستگی دولت تجمع کردند، و پلیس با خشونت به آنها مداخله کرد.

پلیس از گاز اشک آور و ماشین آب پاش استفاده کرد.