پرتاب موشک اسپیس ایکس به فضا

 اسپیس ایکس موشک فالکن " 9 " را از پایگاه نیروی هوایی واندنبورگ در کالیفرنیای آمریکا به فضا پرتاب کرد. 

این موشک در ارتفاع 700 کیلومتری از کره زمین سعی خواهد کرد تا ده ماهواره در مدارجای دهد.