مرگ به دلیل بی ادبی و عدم اتخاذ تدابیر امنیتی

در شیلی، یک قطار با کامیون تصادف کرد. در این حادثه 2 تن کشته شد. در حین تصادف، مسافری در قطار نبوده است. دلیل این تصادف نیز عدم توجه راننده کامیون، به علامت "توقف" میباشد.