مقابله صاحبان مغازه در آمریکا با سارقین

در ویدئوی منتشره از سوی پلیس ایالت تگزاس آمریکا مشاهده می شود که صاحبین دو مغازه در تلاش مقابله با دو سارق مسلح هستند. 

این سارقین بدون اینکه بتوانند چیزی در مغازه بدزدند، ناگزیر از فرار می شوند.