کمک خبرنگار تی آر تی به یک زن مسن اوکراینی در حین تخلیه

کمک خبرنگار تی آر تی به یک زن مسن اوکراینی در حین تخلیه