جاری شدن سیل در 13 منطقه هندوستان

 جاری شدن سیل 13 منطقه در هندوستان را که 350 هزار نفر در آن زندگی می کنند، تحت تاثیر قرار داد.