دستگیری صدها نفر در تظاهرات ضد اعلام بسیج نظامی نسبی در روسیه

دستگیری صدها نفر در تظاهرات ضد اعلام بسیج نظامی نسبی در روسیه