دادگاه سئول، ژاپن را محکوم کرد

دادگاه سئول، ژاپن را به علت بکار گرفتن اجباری زنان کره جنوبی به عنوان برده جنسی در روسپی‌خانه‌های نظامی ژاپن در طول جنگ جهانی دوم به پرداخت غرامت محکوم کرد.