چرا آمریکا یک سازمان تروریستی را مسلح می کند و آموزش می دهد