بقایای معبدی در منطقه خودمختاراویغور سینجان

بقایای یک معبد خورشید که متعلق یه 3000 سال قبل میباشد، در منطقه خودمختار اویغور سینجان یافته شد