افزایش تولید انرژی از 3 سد بزرگ ترکیه

تولید انرژی در سال 2019 در نیروگاههای هیدروالکتریک آتاترک، کاراکایا و کبان نسبت به سال ماقبل 106 درصد افزایش یافته بود

1361009
افزایش تولید انرژی از 3 سد بزرگ ترکیه

تولید انرژی در سال 2019 در نیروگاههای هیدروالکتریک آتاترک، کاراکایا و کبان نسبت به سال ماقبل 106 درصد افزایش یافته بود.

نیروگاههای هیدروالکتریک 3 صد بزرگ ترکیه که در طول رودفرات احداث شده اند، سال گذشته در سایه بارش باران فراوان، در تولید انرژی سال طلایی سپری کرد.

انرژی تولید شده در سدهای مورد بحث در سال 2018 که 11 میلیارد و 49 میلیون کیلووات در ساعت بود، سال گذشته با 106 درصد افزایش به 22 میلیارد و 790 میلیون کیلووات در ساعت رسیده بود.

سد کبان در سال 2018 سه میلیارد و 445 میلیون کیلووات انرژی تولید کرده و این رقم در سال 2019 به 7 میلیارد و 15 کیلووات افزایش پیدا کرد.

انرژی تولید شده در سد کاراکایا در دوره های مشابه از 4 میلیارد و 445 میلیون کیلووات به 7 میلیارد و 600 میلیون کیلووات و در سد آتاترک نیز از 3 میلیارد و 491 میلیون کیلووات به 8 میلیارد و 175 میلیون کیلووات افزایش یافته بود.خبرهای مرتبط