ТРТ Радио

РАДИО

Илимий жана технологиялыкөнүгүүлөрдүнөлкөбүзгөкечкелгенинедайымадаттанабызго...Чындыгындарадиочулукжаатындаабалтескерисинче...Түркиядарадиотармагындагыберүүлөр 1927-жылы 6-майда дээрликдүйнөжүзүмененбирэлеубактабашталган. 1964-жылы 1-майда ТРТнынтүзүлүшүмененбултармакжаңыылдамдыккаээболгон.

 УчурдаТРТнынрадиолору;  5 улуттук, 5 аймактык, 3 жергиликтүү жана 5 эл аралык радио каналы менен мамлекеттикберүүлөрдүнжоопкерчилиги, тарапсызжанапринциптүүэфиртүшүнүгү, тууражанатазатүрктили, кабар, маалымат, билим-берүү, маданият, музыкажанакөңүлачуумазмунундагыберүүлөрүмененөлкөнүнбардыкжерине, коомчулуктунарбиркатмарынаүнсалууда. 
 

«ТРТ-РАДИО-1»Билим-берүү, маданият, кабарканалы... Маалыматка, үйрөнүүгөмуктаждыгыболгонаркимүчүн...Илим, өнөр, адабият, театр, спорт, экология, экономика, дегележашоогобайланыштуубардыкнерсебулканалда. Туура, тарапсыз, ылдамкабарчылык... Түркиянынартарабында, спутниктенжанаинтернеттенбүткүлдүйнөдө...«ТРТ-РАДИО-1» 1927-жылдан берирадиоңузболгонбардыкжерде...

«ТРТ-FM»Сырдашыңыз, досуңуз, жол жүрүүдөгүкоштоочуңуз... Жандуу, көңүлдүү, шаңдуужаңырыптурат... Тизмеленгенырлар, эңкөпталапболгонырлар. Түркиянынбардыкжеринде, спутниктенжанаинтернеттенбүткүлдүйнөдөугулат. «ТРТ FM» -алыстыжакынкылганрадио!

«Радио-3» ЭлвисПреслиденЖоанБаэзгечейин, ФрэнкСинатраданЧайковскийгечейин, МоцарттанСараВогангачейинсозулганмузыканынэңкеңиритандамалүлгүлөрүнберген, классикаменензаманбаптыбириктиргенрадио. Түркиянынартарабында, спутниктенжанаинтернеттенбүткүлдүйнөдө...

«TРТ-Нагме»ТРТнынархивинентандалмачыгармаларжанажаңыжазылганчыгармалар...«TРТ-Нагме»хорлор, угармандын талаптарына жараша ырлар, түз эфири менен түрксанатмузыкасынынтеңдешсизыргактарынтартуулайт.Түркиянынартарабында, спутниктенжанаинтернеттенбүткүлдүйнөдө...

«TРТ-Түркү» Айтыштар,жар-жарлар,узун ырлар, кошоктор...Журттанүндөр, элдикакындар, үйрөнчүктоптор...Устаттаншакирттикөздөйсозулгантүптүүмурас...Түркиянынартарабында, спутниктенжанаинтернеттенбүткүлдүйнөдө...

 

«ТРТ-ТУУЛГАН ЖЕРИМFM» Турмуштунжылмайтканучурлары, көчтөгүокуялар, ийгилик баяндары, өлкөбүздүнбаалуулуктары, дүйнөнүн төрт тарабындагыбиздибизгеокшотконабалдарыбыз жана көптөгөн музыка...Жаштар жана жаштыгынанажырабагандарүчүн музыка жана маектешүүлөр «ТРТ-ТУУЛГАН ЖЕРИМ ФМ» каналында...«ТРТ-ТУУЛГАН ЖЕРИМ ФМ» интернетте, спутникте жана кабелдикберүүдөжуманыничиндекүнүгө Түркия убактысыбоюнчасаат09.00дөн-18.00гөчейинободо...Жактырганбир ырды угууну, жакшыкөргөнбирөөнөарноону же сезимдериңизди, ойлоруңуздубөлүшүүнүкааласаңызТүркияныншаңдууүнү«ТРТ-ТУУЛГАН ЖЕРИМ ФМ»биркарыш алдыңызда турат...

«ТҮРКИЯ ҮНҮ РАДИОСУ»Четөлкөдөжашаганжарандаржанатектештерибизгекарай 24 сааттыкберүүлөр…Ар түрдүүички жана тышкы темаларда Түркиянын көз караштарынчагылдырган, өлкөбүздүнтаанытылышына салым кошкон «ТҮРКИЯ ҮНҮ РАДИОСУ»(VOT) бүгүнкүкүндө 37 тилдеобогочыгууда.

«ТРТ-АНТАЛЬЯ РАДИОСУ»  1962-жылданбериободо... Жер Ортолукдеңиздинкөркөмдүктөрү, музыкасы, маданияты жана салттары...Жуманыничиндесаат10.00-12.00,жуманынакырындасаат10.00-12.30 арасында аймактыкберүүлөрү менен Жер Ортолукдеңизде, саат13:00дөн баштапбирсаатбою «ТРТ-ТҮРКҮ» каналында,Түркияда жана дүйнөдө...

«ТРТ-ЧУКУРОВА РАДИОСУ» 1968-жылданбериободо...Торос тоолорунунжыты, жашоосу, жергиликтүүбаалуулуктары...Жуманыничиндесаат10.00-12.00,жуманынакырындасаат10.00-12.30 арасында аймактыкберүүлөрү менен Чукуровада, саат 16:00дөн баштапбирсаатбою «ТРТ-ТҮРКҮ» каналында,Түркияда жана дүйнөдө...

 

«ТРТ-ГАП ДИЯРБАКЫР РАДИОСУ»1964-жылданбериободо...ТүштүкЧыгышАнадолумаданияты, аймактынүнү,фольклору...Жуманыничиндесаат10.00-12.00,жуманынакырындасаат10.00-12.30 арасында аймактыкберүүлөрү менен ГАП жергесинде, саат15:00дөн баштапбирсаатбою «ТРТ-ТҮРКҮ» каналында,Түркияда жана дүйнөдө...

 

«ТРТ-ТРАБЗОН РАДИОСУ» 1968-жылданбериободо...Жашылы жана көгүшү, тулум жана кеменче аспаптары менен Карадеңиз...Жуманыничиндесаат10.00-12.00,жуманынакырындасаат10.00-12.30 арасында аймактыкберүүлөрү менен Карадеңизде, саат14:00дөн баштапбирсаатбою «ТРТ-ТҮРКҮ» каналында,Түркияда жана дүйнөдө...

«ТРТ-ЭРЗУРУМ РАДИОСУ»1960-жылданбериободо...Түркүлөрү, фольклору менен ЧыгышАнадолуда...Жуманыничиндесаат10.00-12.00,жуманынакырындасаат10.00-12.30 арасында аймактыкберүүлөрү менен ЧыгышАнадолуда, саат17:00дөн баштапбирсаатбою «ТРТ-ТҮРКҮ» каналында,Түркияда жана дүйнөдө...

 


 

«ТРТ-КЕНТ РАДИОСУ АНКАРА» Шаартууралуубардыкнерсе...Шаарданкабардарболушүчүнөзүңүздү Кент радиосунунагымынаташтаңыз...«ТРТ-КЕНТ РАДИОСУ АНКАРА»FM 105.6жыштыгында Анкарада...

«ТРТ-КЕНТ РАДИОСУ СТАМБУЛ» Шаартууралуубардыкнерсе...Шаарданкабардарболушүчүнөзүңүздү Кент радиосунунагымынаташтаңыз...«ТРТ-КЕНТ РАДИОСУ СТАМБУЛ»FM 106.6жыштыгында Стамбулда...

«ТРТ-КЕНТ РАДИОСУ ИЗМИР» Шаартууралуубардыкнерсе...Шаарданкабардарболушүчүнөзүңүздү Кент радиосунунагымынаташтаңыз...«ТРТ-КЕНТ РАДИОСУ ИЗМИР»FM 99.1жыштыгында Измирде...

«ТРТ-РАДИО КУРДИ» Өлкөбүздүнбиримдик жана бүтүндүгүнө салым кошуунумаксаттаган, заманбаптүзүлүштөгүберүүтүшүнүгү менен бардыкжашкурагындагыугармандаргакайрылган күрт тилиндеги радио каналы...2009-жылы 1-майда эфиринбаштаган Радио-6, ТүштүкЧыгышАнадолуаймагынаүнүнжеткирүүдө.  Аймактынкалкы менен мамлекеттинортосундагыбайланыштыкүчтөндүрүп жатып Түркиянын эл аралыкмамилелерине да оң салымын кошууда.

«TРТ-РадиоХабер»Өлкөнүнбардыккатмарынакарайкабар, кабар программасы, аба-ырайы жана жолдогуабал,маданий жана көркөмөнөриш-чаралары...Элдинтакмаалыматалышыүчүнтуура, тарапсыз, ылдамкабарчылык.