ویدئو: اوُرتا کریدور تۆرکمنیستان ینگ أهمیتینی یوُقارلادیار

حیتای بیلن اوروپا بیله له شیگینی اوُرتاآسیانینگ اۆستی بیلن بیری بیرینه باغلایان اوُرتاکریدور تۆرکمنیستان ینگ استراتژیک أهمیتینی اؤرأن یوُقارلاتدی.

تۆرکمنیستان اوُرتاکریدورینگ یوُلا قوُیولماغی اۆچین اولی پروژه لری عامالا آشیریار.

اوُرتاکریدوردا تۆرکمنیستان ینگ اۆستی بیلن اوروپا و تۆرکیه دن اوُرتاآسیا و حیتایا یۆک قاتنادیلار.