Abdulkadir Uralogly Azerbaýjan bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýändiklerini habar berdi

Transport we infrastruktura ministri Abdulkadir Uralogly Azerbaýjanyň Zengilan şäherinde geçirilen "Türki Döwletleriň Guramasynyň Transport ministrleriniň 7-nji maslahatyna gatnaşdy

2065224
Abdulkadir Uralogly Azerbaýjan bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýändiklerini habar berdi

Türkiyäniň Transport we infrastruktura ministri Abdulkadir Uralogly sebitiň ähli ýurtlarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanjak Zengezur geçelgesiniň baglanyşyklarynyň iň gysga wagtda tamamlanmagy üçin Azerbaýjan bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýändiklerini habar berdi. 

Azerbaýjanyň Zengilan şäherinde geçirilen "Türki Döwletleriň Guramasynyň Transport ministrleriniň 7-nji maslahatynda" söz sözlän Türkiyäniň Transport we infrastruktura ministri Abdulkadir Uralogly Zengezur Zengezur geçelgesiniň baglanşyklarynyň üsti bilen täze mümkinçilikleriň ýüze çykandygyny we şol baglaşyklaryň Kawkazdaky kadalaşma tapgyry üçin uly ähmiýete eýedigini beýan etdi. 

Transport we infrastruktura ministri Abdulkadir Uralogly: "Türkiye bilen Azerbaýjanyň arasynda gönüden demir ýoly we gara ýoly baglanşygyny ýola goýjak bu baglanşygyň durmuşa geçirilmeginiň bütin türk dünýäsini biri-biri bilen birleşdirjek möhüm bir ädimd boljakdygyna ynanýaryn. Sebitiň ähli ýurtlarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanjak Zengezur geçelgesiniň baglanyşyklarynyň iň gysga wagtda tamamlanmagy üçin Azerbaýjan bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk edýäris. Türki Döwletleriň Guramasynyň çäginde awiasiýa edaralarymyzyň gepleşikler geçirmäge başlamagyndan hoşaldygymy, aýratyn belläp geçmek isleýärin" diýip habar berdi. Degişli Habarlar