Nogayşa 76/2024: NAV VAQITQA BȊR SÜYÜNŞİ

Bu yuma “NAV VAQITQA BȊR SÜYÜNŞİ” baresinde söz bardıramız! Bu hafta “ZAMANIMIZA BİR MÜJDE” konusunda sohbet edeceğiz...

2103845
Nogayşa 76/2024: NAV VAQITQA BȊR SÜYÜNŞİ

Nogayşa 76/2024: NAV VAQITQA BȊR SÜYÜNŞİ

Haq AllahQuran’ında, -  Hak Allah Qur’an’ında,

Bîr köp ayetlerimen - Bir çok ayetleriyle

Bäri mümin müslimandı,  -  Bütün mümin müslümanları,

Em insanlardıñ köteresin,  -  Hem insanların tamamını,

Oñgınlıqqa bardırıyaq   -   Mükemmelliğe eriştirecek

Emirlerin bildirgen...  -  Emirlerini bildirmiş...

 

Tagı yaman allerden,  - Ve de kötü hallerden,

Em tömen islerden -  Hem bayağı işlerden

Tartınuvdı buyurgan. - Çekinmeyi emir buyurmuş.

 

Emir etkenlerine,  -  Emir ettiklerine,

Salih amel dep aytılgan. -  Salih amel diye ad verilmiş.

Razılıgı bolmagan - Razı olmadığı

Künalerden tartınuvga, - Günahlardan çekinmeye,

Taqva dep at salıngan. - Takva diye ad verilmiş.

 

Basqa sözben aytılsa; - Başka sözle ifade edilse;

Ullı Quran’ga salıngan  - Yüce Qur’an’a konulmuş

Taqva degen so emir, - Takva denilen bu emir,

Quday betten yasaq bolgan,   -  “Allah tarafından yasak olan,

Haram degen bäri zattan,  -  Haram denilen bütün şeylerden,

Özini erek tutqan” -  Kendini uzak tutma”

Manelerine kelgen. - Manalarına gelmektedir.

 

Salih amel degen zat,  -  Salih amel denilen şey,

“Emir tögereginde -  Emir dairesinde

Qullıqlar eteberip - İşler yapıp

Tagı qayır qazangan”  -   Ve de hayır kazanma”

Manesinde bolgan. -  Manasına gelir.

 

Är kîmdiñ qabıl etkeni   -   Herkesin kabul ettiği

Bîr aqıyqat nav bolgan: - Bir hakikat şudur:

Är vaqıt yamanlıqtı  -   Her vakit kötülüğü

Özimizden erek tutuv,  -  Kendimizden uzak tutma,          

Paydalardıñ kelgeninden -  Faydaların gelmesinden

Är dayim aldın bolgan.  -  Her zaman önde gelir.

 

Künümüzge qarasaq,  -  Günümüze baksak,

Barimizdiñ körgeni  - Hepimizin gördüğü

Tögerekte yaşanganlar, -  Etrafta yaşananlar,

Manevi yaşavlardı, - Manevi hayatları,

Yermen bîr etip yıqqan! - Yerle bir edip yıkıyor!

 

Künaler em bîr yaqtan,  -  Hem günahlar bir taraftan,

Är yaqlardı biylep turgan!  -  Her tarafları kaplamış!

Haq’tıñ yaman körgeni -  Hakk’ın kötü gördüğü

Suqlanılgan bäri zat,  -  Heves edilen her şey,

So zamanda insanlardı, -   Şu zamanda insanları,

Är dayim özine tartqan...  -  Daima kendine çekiyor...

 

Ene sonday bîr zamanda,  -  İşte böylesi bir zamanda,

Taqva degen emirmen,  -  Takva denilen emirle,

Haq Allah’tan tartınuv, -  Hak Allah’tan çekinme,

Em üyken künalerden, -  Hem büyük günahlardan,

Küşümüz yetkensayın  - Gücümüz yettikçe

Är dayim erek qaluv, -  Her daim uzak kalma,

Manevi yaşav üşün  -  Manevi hayat için

Asıl em esas bolgan;  -  Asıl ve esas olmuş;

İygi yahşı qullıqlardı  -  İyi güzel işleri

İslevden aldın kelgen! - Yapmaktan önce geliyor!

 

Nav zamandın en üyken  - Bu zamanın en büyük

İygiligi, yahşılıgı, -  İyiliği, güzellliği,

Yamanlıqtan, künalerden  -  Kötülüklerden, günahlardan

Erek turuvımız bolgan! - Uzak duruşumuzdur!

 

Nav vaqıtta künaler,  -  Bu zamanda günahlar,

Är yaqlardı biylegenge; -  Her tarafları kapladığı için;

Tabiyattı bızuvşı -  Ahlakı bozucu

Yaman oylar, pikirler,  -  Kötü düşünceler, fikirler,

Dahşet alge barganga;  -  Dehşetli seviyeye çıktığı için;

Yamanlıqlar, iygilikti  -  Kötülükler, iyilikleri

Ozaberip ötkenge; -  Geçip gittiği için,

So zamanda taqva ali, -  Şu zamanda takva hali,

Manevi bızıqlıqtan,  -  Manevi bozulmalardan,

Qorşalanuv üşün,  -  Korunmak için,

En üyken esas bolgan... -  En büyük esas olmuş...

 

Basqa bîr aqıyqatem;  -  Başka bir hakikat da;

Bötende künümüzde, -  Özellikle günümüzde,

Künalerdiñ är yaqtı - Günahların her tarafı

Sarganı nav zamanda, - Sardığı bu zamanda,

İygilik, yahşı qullıq,  - İyilik, güzel işler,

Bek qıyın bolup qalgan.  -  Pek zorlaşmış.

Nav sebepten so vaqıtta,  -  Bu sebeple şu vakitte,

Salih amel az bolsa da, - Salih amel az olsa da,

Azı köp ökmünde bolgan... -  Azı çok hükmünde olmuş...

 

Taqvaga em bir türlü  -  Takvaya hem bir türlü

Salih amel de salıngan! -  Salih amel de konulmuş!

 

Qaytip boladı desek;  -  Nasıl oluyor desek;

Bîr haramdı etpegeni,  -  Bir haramı terketmek,

Parızday vacip bolgan. -  Farz gibi vacip olmuş.

Bîr vacipti etken insan,  -   Bir vacibi yapan insan,

Neşe sünnet islegendey -  Nice sünnet işlemiş gibi

Bek köp savab qazangan. -  Pek çok sevap kazanır.

 

Mınlagan künalerdiñ  -  Binlerce günahların

Seldey kelgen vaqtında, -  Sel gibi geldiği vakitte,

Qolumuzdan kelgensayın  -  Elimizden geldikçe

Nav zamanda taqvaman,  -  Bu zamanda takvayla,

Sosınlardan tartınalsaq,  -  Onlardan kaçınabilsek,

Quday’ımız är bîrevine  -  Rabb’imiz her birine

Yüzlegen sünnetlerdiñ  -  Yüzlerce sünnetlerin

Savablarını yazgan.  -  Sevaplarını yazıyor.

 

Bîr müsliman ademdiñ  -  Bir müslüman kişinin

Niyetinde taqvabolsa:  -   Niyetinde takva olsa:

“Men Allah’tıñ yasagına  -  “Ben Allah’ın yasağına

Uyaberip künalerden  -  Uyarak günahlardan

Erek turganım kerek!”  -  Uzak durmalıyım!”

Degen gayası bolsa,  -  Diye gayesi olsa,

So iymanmüslümanga,  -  Şu imanlı müslüman için,

İbadetke sanılıp  -  İbadet yerine sayılıp

Soga salih amel bolgan...  Ona salih amel olur...

 

So zamanda är taqıyqa,  -   Şu zamanda her dakika,

Yüzler küna bîr insandıñ,  -  Yüzler günah bir insanın

Aldına kelgen üşün, -  Önüne geldiği için,

“Allah yasaq etken sebep  -  “Allah yasak ettiği için,

Nav künadi etpeymen!”,  -  Bu günahı işlemiyorum!”

Degeni bîr niyetpen,  -  Dediği bir niyetle,

So künadi islemese,  -  O günahı işlemese,

Mınlagan salih ameldi  -  Binlerce salih ameli

İslegendey savap algan! - İşlemiş gibi sevap alır!

 

Bîr haramman yolıqqanda, - Bir haramla karşılaştığında,

Basını buravıysa, -  Başını çeviriverse,

Ya közini yımavıysa, -  Ya gözünü yumuverse,

Künalerdi atirletken  - Günahları hatırlatan

Ne zat bolsa tınlamasa, -  Ne şey varsa kulak vermese,

Yamanlıqlar ne bolsa,  -  Kötülükler neler ise,

Esinden erek tutsa, - Aklından uzak tutsa,

Ziyadası tilini, -  İlave olarak dilini,

Yaman sözdi aytpay tıyıp -  Kötü sözü söylemekten alıkoyup

Gıybet degen künadi,   -  Gıybet denilen günahı,

Sabır etip etpey berse,  - Sabır edip yapmayıverse,

Allah soga neşe savap -  Allah ona nice sevap

Bergeniniñ qasında,  -  Vermesi yanında,

Özinden razı bolgan!  -  Kendisinden razı olur!

 

Är zamandıñ ökmi bar... -  Her zamanın hükmü var...

Sosı qıyın bîr zamanda,  -  Şu zor bir zamanda,

Az qullıqqa köp savap  -  Az amele çok sevap

Berilgeni bizlerge, -  Verilmesi bizlere,

Hak Allah’tan rahmet bolgan... -  Hak Allahtan rahmettir...

 

Nav  zamanda bîr adem,   -  Bu zamanda bir kişi,

Parızların etken bolsa, -  Farzları yapmış olsa,

Tagı üykenkünalerden  -   Ve de büyük günahlardan

Özini erek tutsa; -  Kendisini uzak tutsa,

Allah’ñ kömegimen  -  Allah’ın yardımıyla

Akiret’in qurtarar dep  -  Ahiretini kurtarır diye 

Süyünşiler berilgen! -  Müjdeler verilmiş!

 

Savlıqpan qalıñız - Sağlıcakla kalınız

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 


Bäyläneşle xäbärlär