Nogayşa 86/2024: ERTE KELGEN QARŞILIQ!

Bu yuma “ERTE KELGEN QARŞILIQ!” baresinde söz bardıramız... – Bu hafta “ERKEN GELEN KARŞILIK!” konusunda sohbet edeceğiz...

2132782
Nogayşa 86/2024: ERTE KELGEN QARŞILIQ!

Nogayşa 86/2024: ERTE KELGEN QARŞILIQ!

Bergenleri sanavsız, -  Verdikleri sonsuz,

İqramları şetsiz Allah, -  İkramları sınırsız Allah,

Soñsuz yömart bolgan üşün; -  Sonsuz cömert olduğu için;

Em bîr yaqtan är bîr isi,  -  Hem bir taraftan her bir işi,

Adaletli bolgan sebep,  -  Adaletli olduğundan,

Taga Akiret kelmey,  -  Daha Ahiret gelmeden,

Dünyadaqı yaşavda,  -  Dünyadaki hayatta,

İygiliktiñ işine,  -  İyiliğin içine, 

Qarşılıgın qosup salgan! - Karşılığını katıp koymuş!

 

Eger yamanlıq bolsa, - Eğer kötülük olsa,

Ertelek yeza bergen!  -  Erkence ceza veriyor!

 

Qaytip boladı? desek, - Nasıl oluyor? desek, 

Eger muqayyat bolup  - Eğer dikkatlice,

Arüv etip qarasaq,  -  Güzelce baksak,

Barimiz em bilermiz;  -  Hepimiz de biliriz ki;     

İygiliktiñ işinde, - İyiliğin içinde,

Akiret’tiñ savabını,  - Ahiret’in sevabını

Qabar bergen bîr tät bar... -  Haber veren bir tat var...

 

Em künadiñ işinde,  -  Hem günahın içinde,

Akiret’tiñ azabını  - Ahiret’in azabını

Esimizge akelgen, - Aklımıza getiren,

Manevi bîr yeza bar!  -  Manevi bir ceza var!

 

Qaytip bilemiz? desek,  -  Nasıl biliyoruz? desek,

Nege dese künaler,  -  Çünkü günahlar,

İşimizdi taraltıp  -  İçimizi daraltıp

Muñınlıqpan tolturar... -  Sıkıntıyla dolduruyor...

 

Qaysımız bolsa bolsun,  -  Hangimiz olursa olsun,

Allah bizdi qorşalasın,   -  Allah bizi korusun,

Eger küna islesek,  -  Eğer günah işlesek,

Künamizdiñ artından  -  Günahımızın ardından

Süyüneberip qalmaymız;  - Sevinerek kalmıyoruz;

Bek köp pişman bolamız!  -  Pek çok pişman oluyoruz!

 

Sosı aldiñ terisine  -  Bu halin zıddına olarak

Eger iygilik etsek, - Eğer iyilik yapsak,

Quday’dıñ rahmetimen  - Allah’ın rahmetiyle

Bavrımız kengeyedi!  -  Göğsümüz genişliyor!

İşimizge tınışlıq  -   İçimize huzur

Em rahatlıq keledi!  -  Ve rahatlık geliyor!

 

Nav manediñ misalleri,  -  Bu mananın misalleri,

Bek köp etip aytılgan:  -  Pek çok olarak ifade edilmiş:

Sosınlardan bîr kesek,  -  Onlardan bir parça,

Tömen bölmede aytılgan:  - Aşağı kısımda ifade edilmiştir:

 

Müslimanlar barisi, -  Müslümanlar hepsi,

Bîrbîrini süyerler;  -  Birbirini severler;

Eki mümin bîrbîrevin  - İki mümin birbirini

Allah üşün süygen bolsa,  - Allah için sevmiş olsa,

Yüreklerde tınışlık,  -  Yüreklerde huzur,

Em yarasıq al bolgan...  - Hem güzel bir hal oluyor...

 

So manedi är mü’min, -  Şu manayı her mümin,

Azanaqay saq bolsa,  -  Azıcık dikkat etse,

Yengil betten añlagan... - Kolayca anlıyor...

 

İygilikler, savaplar,  -  İyilikler, sevaplar,

Taga Akiret’ke ketpey, -   Daha Ahiret’e gitmeden,

Tez oq qarşılıq tabadı... -  Çabucak karşılık buluyor...

 

Basqa yaqtan em oylasaq,  -  Başka taraftan hem düşünsek,

Mü’minlerdiñ arasında,  -   Müminlerin arasında,

Öpkelev, yavlıq bolsa; -  Küskünlük, düşmanlık olsa;

Sosı al äşkere  -  Şu hal açıkça

Yamanlıq, küna boladı!  -  Kötülük, günahtır!

Maramatlı, ayavlı,  -  Merhametli, şefkatli,

Qaysı mü’min tüsse soga, -  Hangi mü’min düşse ona,

Yüregini ot basıp, -  Yüreğini ateş kaplayıp,

İşi küyüp kaladı! -  İçi yanıp kalıyor!

Sosı mü’minär vaqıt, -  O mü’min her vakit,

Muñayadı, tarayadı! -  Bunalıyor, daralıyor!

 

Düşpanlıqtıñ bastan soñga, - Düşmanlığın baştan sona,

Quday’dan yeza bolganın,  -  Allah’tan ceza olduğunu,

Taga Akiret’ke barmay, - Daha Ahiret’e gitmeden,

Är bîr adem añlaydı...  -  Her bir kişi anlıyor...

 

Basqa misal aytılsa,  -  Başka misal söylense,

Qartlarman qurtkalarga,  -  Yaşlı dedelere ninelere,

Eğer tiyisli bolsa,  -  Eğer layık olsalar,

Özlerine örmet etsek,  -  Kendilerine hürmet etsek,

Bek köp yaqşı boladı! - Pek çok güzel oluyor!

 

Em bîr bala ya muqtajqa,  -   Hem bir çocuk veya muhtaca,

Maramat körsetilse, - Şefkat gösterilse,

Ol em arüv boladı.  -  O da güzeldir.

 

Nav örmet, maramatlar, - Bu hürmet ve şefkatler,

Özin bilgen ademge,  -  Kendini bilen insana,

Bek köp qos al boladı... -  Pek çok hoş hal oluyor...

 

Atta bazı ademler,  -  Hatta bazı kişiler,

Sosı örmet, maramat   -  Şu hürmet, merhamet

Sebebimen atta,  -  Sebebiyle hatta,

Közlerini em qırppay  -  Gözlerini bile kırpmadan

Yaşavların beredi!  -  Hayatlarını feda ediyorlar!

 

Analar nav manege, -  Anneler bu manaya,

Yahşı ülgi boladı... -  Güzel örnektir...

Ya suvga ya de otqa,  - Ya suya veya ateşe,

Eger balası tüsse, -  Eğer yavrusu düşse,

Balası qutulsun dep  - Çocuğu kurtulsun diye

Äş oylamay sosı ana,  -  Hiç düşünmeden o anne,

Suvga, otqa atlaydı...  -  Suya, ateşe atlıyor...

 

Öz yaşavını bergenler, -  Kendi hayatını verenler,

Yalgız insan bolmaydı.  -  Yalnız insanlar değildir.

Yanvarlarga em qarasaq,  -  Hayvanlara da baksak,

Tavuq bolsun, keyik bolsun,  -  Tavuk olsun, geyik olsun,

Barisi ballarına,  -  Hepsi yavrularına    

Baldan tätli yanlarını, -  Baldan tatlı canlarını,

Qorşalamay beredi! - Korumaya gerek duymadan veriyorlar!

 

Nav maneden añlaşılgan, - Bu manadan anlaşılan,

Maramatpan ayavda, -  Merhametle şefkatte,

Yandan tatli mane bar...  -  Candan tatlı mana var...

Ol sebepten neşe yanlar,  -  Bu sebepten nice canlar,

Äş oylamay taslanadı...  - Hiç düşünmeden feda ediliyor...

 

So misallerde körilgendey,  - Şu misallerde görüldüğü gibi,

Qaysı iygilik bolsa, - Hangi iyilik olsa,

Akiret’te beriliyek  - Ahiret’te verilecek

Qarşılıq, savap qasında,  -  Karşılık, sevap yanında,

Taga dünyada ekende,  -  Daha dünyada iken,

Är bîrevine tez betten  -  Her birine tez elden

Qarşılık, bargı keledi... -  Karşılık, mükafat geliyor...

 

Sosı savga, Quday’dan, -  Şu hediye, Allah’tan,

Erte kelgen bargı boladı...  -  Erken gelen mükafat oluyor...

 

Savlıqpan qalıñız! - Sağlıcakla kalınız!

Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär