Nogayşa 54/2023: RAHMET

Bu yuma “RAHMET” baresinde söz bardıramız... - Bu hafta “RAHMET” hakkında sohbet edeceğiz...

2038081
Nogayşa 54/2023: RAHMET

Nogayşa 54/2023: RAHMET

Rahmet degen aqıyqat,   - Rahmet dediğimiz hakikat,      

Haq’tan bizge ayav bolgan. - Hak’tan bize şefkattir.

Bîr qarşılıq tilemey,   -  Bir karşılık istemeden,

Biz bilsek bilmesek  -  Biz bilsek bilmesek

Ne bar bolsa özinden  -  Ne varsa kendinden

Kelgen neşe payda bolgan...  -  Bize gelen nice faydalardır...

 

Nav käinatqa qarasaq,  -  Bu kainata baksak,

Körgenimiz är yaqtı  -  Gördüğümüz her tarafı

Şenlendirgen rahmetbolgan!  -  Şenlendiren rahmettir!

Bizdi qaranlıqta taslamay  -  Bizi karanlıkta bırakmayıp

Yarıtqan rahmet bolgan! -  Aydınlatan rahmettir!

 

Är dayim muqtaj halqqa,  -  Her daim muhtaç halka,

Rızıq bergen rahmet bolgan! -  Rızık veren rahmettir!

 

Sanavsız maqluqlarga,  -   Sayısız mahluklara,

Bärisine kerekkendi,  -  Bütün hepsine gerekeni,

Em äş bîrevini mıtbay  - Hem hiç birisini unutmadan

Yetkergen rahmetbolgan!  - Yetiştiren rahmettir!

 

Nav misalge qaransa,   -  Şu misale bakılsa,

Rahmet arüv añlaşılgan:  -  Rahmet iyi anlaşılır:

 

Bîr terek är yagıman  -  Bir ağaç her tarafıyla,      

Tamarlarman, talıman,  -  Damarları ve dallarıyla,

Meyvasına qarap turgan.  -  Meyvasına bakıp duruyor.

Sosı terekten maqsat,  -  Şu ağaçtan maksat,

Bilgenimiz meyva bolgan. - Bildiğimiz meyvedir.

 

Käyinat em aynı sonday  -  Kainat da aynen bunun gibi

Bîr terekke oqşagan;  -  Bir ağaca benziyor;

Meyvası em insan bolgan!  - Meyvesi de insandır!

 

Käyinatta yaratılgan   - Kainatta yaratılan

Ne bar bolsa bärisi,  - Ne varsa hepsi,

İnsanga qarap turgan...  -  İnsana bakıp duruyor...

 

So maqluqlardıñ bärisi,  - Şu varlıkların hepsi,

Tüsken üyken gayratqa,  - Büyük bir gayrete düşmüş,

Maksatları insan bolgan. -  Maksatları insandır.

Qullıqlardıñ köteresi,    -    İşlerin hepsi,

İnsanga kömek bolgan!  -  İnsana yardım içindir!

 

Mine sosı maqluqlardı,   -  İşte şu varlıkları,

İnsan betke äş arımay  -  İnsana doğru hiç yorulmadan

Yugurtqan rahmet bolgan!  -  Koşturan rahmettir!

 

Nav aspandı bos tutpay  -   Bu gökyüzünü boş bırakmayarak

Neşe yıldızlarman bezep  - Nice yıldızlarla bezeyip

Nurlandırgan, yarıtqan;   - Nurlandıran, aydınlatan;

Em quslarman tolturgan,  -  Hem kuşlarla dolduran,

Körgenimiz rahmetbolgan!  - Gördüğümüz rahmettir!

 

Nav ölümlü insandı,   -  Bu ölümlü insanı,

Abedi bîr yaşavga   - Ebedi bir hayata

Tiyislep azirlegen;  - Layık kılıp hazırlayan;

 

Azeli em abedi,  -  Ezeli ve ebedi,

Maramatlı Allah’tıñ  -  Merhametli Allah’ın

Qasınaşem köterip -  Katına kadar yükseltip

Ullı Quday, Hak Rabb’qa,  -  Yüce İlah, Hak Allah’a,     

Nav insandı dos qılgan,   -  Bu insanı dost kılan,

Quday’dıñ özi betten   -  Allah’ın kendisi tarafından

Yetkergeni rahmetbolgan! -  Eriştirdiği rahmettir!

 

Nav dünyada ne bar bolsa,  - Bu dünyada ne varsa,

Bîr hikmetpen insandıñ   -  Bir hikmetle insanın

Tögereginde jıyıp - Etrafında toplayıp

Kerekkenlerdi beri   -  Ona gerekenlerin hepsini

Aldına salıp turgan,  - Önüne koyup duran,

Eki alden bîrev bolgan:  -  İki halden birisidir:

 

Ya maqluqtıñ berisi,  -  Ya varlıkların hepsi,    

İnsanlardı tanıgan;  -  İnsanları tanıyor;

Ya de insan küşimen  - Ya da insan gücüyle

So maqluqtı özine,  -  O varlıkları kendisine,

Zor zoruna kömekke   -  Zorlayarak yardıma

Mejbur etip yugurtqan... - Mecbur etip koşturuyor...

 

Sosı oylar, belli eske  -  Bu düşünceler, belli ki akla

Sıyıp bolmas aşikär...  - Açıkçası sığmaz...

Essiz, yansız maqluqlar,  -  Akılsız, cansız varlıklar,

Äş bolar ma insandı,  -  Hiç mümkün olur mu,  

Nav alimen tanıgan?  -  Şu haliyle insanı tanısın?

 

Är yagıman küşi yoq,  -  Her yönüyle güçsüz,

Soñsız arıq ademdiñ,  -  Sonsuz derecede zayıf, aciz insanın,

Mahluqlarga sözini   -  Varlıklara sözini

Ötkerip turganına,  -  Geçirip durmasına,

Äş imkän bolmagan! - Hiç imkan yoktur!

 

Sosı vaqıt tuvrası, -  O vakit doğrusu,

Nav alemde ademdi, -  Bu alemde insanı,

Bilip turgan bîrev bar!  -  Bilip duran birisi var!

 

Neşe türlü nimetti, - Nice türlü nimeti,

Kerekkenler ne bolsa,  -  Gerekenler ne ise,

Rahmetimen bizlerge, -  Rahmetiyle bizlere,

Berip turgan bîr Rab bar!  -  Verip duran bir Rab var!

 

İnsan degen so qulga,  - İnsan denilen şu kula,

Qolı yetpes mahluqqa,  -  Eli ermez varlığa,

Yardam bergen yalgızca,  -  Yardım eden yalnızca,

Beri sosı rahmetbolgan! - Bütünüyle şu rahmettir!

 

Demek estiñ körgeni  -  Demek aklın gördüğü

Bîr yaratuvşımız bar.  -  Bir yaratıcımız var.

Sosı Quday Rabb’imiz,  -  Şu İlah’ımız Rabb’imiz,

Özi Rahim bolganga,   -  Kendisi Rahim, merhametli olduğu için,

Savlay yerdin betini.  -  Bütünüyle yer yüzünü,

Rahmetiniñ mınlagan  - Rahmetinin binlerce

Ediyalarıman tolturgan!  -  Hediyeleriyle doldurmuştur!

 

Nav dünyadı qonaq etip  -  Bu dünyayı misafirhane yapıp

Bizge sıpralar tizgen...  -  Bize sofralar dizmiştir...

Demli, tetli, yarasıq   -  Lezzetli, tatlı, güzel

Aşavlardı azirlep  -  Yiyecekleri hazırlayıp

Her yuma, atta är künge,  -  Her hafta, hatta her güne,

Nimetlerını salıp  - Nimetlerini koyup

Soñsız rahmet iyyesi  -  Sonsuz rahmet sahibi

Bolganını körsetken... - Olduğunu göstermiştir...

 

Nav yarasıq dünyadı,  -  Bu güzel dünyayı,

Bîr ticaret kemesine,   -  Bir ticaret gemisine,

Ya de trenge okşatıp -  Veya trene benzetip

Är  sanede yazlıqta,  -  Her senede baharda,

Körilmegen alemden,  - Görülmeyen alemden,

Bizler üşün kerekkendi,  - Bizler için gerekenleri,

Yüklep yüklep yibergen! -  Yükleyip yükleyip göndermiştir!

Ayriyeten rahmetimen  -  Ayrıca rahmetiyle

Ömür boyu beslegen!  -  Ömür boyu besliyor!

 

Nav manediñ basqa basqa,  -  Bu mananın başka başka,

Neşe betleri em bolgan...  -  Nice yönleri daha var...

 

Nasip bolsa keliyekte,  - Nasip olursa gelecekte,

Sosınlardı söylegendi  -  Onları söylemeyi

Bizge nasip etsin dep  -  Bize nasip etsin diye

Rabb’imizge yürekten  -  Rabb’imize yürekten

Duvalarımız bolgan... -  Duvalarımız oluyor...

 

Savlıqpan qalıñız!  -  Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

 
 
 


Bäyläneşle xäbärlär