Nogayşa 23/2022: BASIMIZGA NE KELSE, QAYIR BOLGAN, RAHMET BOLGAN!

Bu yuma “BASIMIZGA NE KELSE, QAYIR BOLGAN, RAHMET BOLGAN!” baresinde habarlasamız! - Bu hafta “başımıza ne gelse hayır ve rahmet olduğu” konusunda sohbet edeceğiz

1945913
Nogayşa 23/2022: BASIMIZGA NE KELSE, QAYIR BOLGAN, RAHMET BOLGAN!

Nogayşa 23/2023: BASIMIZGA NE KELSE, QAYIR BOLGAN, RAHMET BOLGAN!

Yaratılgan är bîr zat,  - Yaratılan her bir şey,

Baresi bolgan yahşı...  - Bütünüyle güzeldir...

Bîzge yaman kelse tagı  - Bize kötü gelse de

Aqıyqatı bolgan yahşı!  -  Hakikatı güzeldir!

 

Nege dese sosunlardı  -  Çünkü onları

Yaratqan, Allah bolgan.   - Yaratan Allah’tır.

Allah’tın yaratqanı,  - Allah’ın yarattığı

Baresi bolgan yahşı...   - Her şey güzeldir...

 

Käinatta bolganlar,  - Kainatta olanlar,

Qaydey bîr zat bolsa bolsun,  - Nasıl bir şey olursa olsun,

Ya tuvradan tuvraga,   - Ya doğrudan doğruya,

Ya soñı, bolgan yahşı... -  Ya sonu güzeldir...

 

Köbinşe yaratılganlar,    -  Yaratılanların çoğu,

Tuvradan bolgan yahşı...  -  Doğrudan güzeldir...

Nav manege misaller,   -  Şu manaya misal olarak,

Basta şeşekeyler bolgan.   - Başta çiçekler var.

 

Töbemizde uşup turgan  -  Başımız üstünde uçup duran

Neşe yahşı quslar bar... -  Nice güzel kuşlar var...

 

Deñizlerde, qaralarda,   -  Denizlerde, karalarda,

Yaşagan neşe maqluq,   -   Yaşayan nice varlıklar,

Baresi bolgan yahşı...  -  Hepsi güzeldir...

 

Köklerde em aylangan   -  Ayrıca gökyüzünde dönen

Aylar, künler, yıldızlar,  - Aylar, güneşler, yıldızlar,

Üstümizde bulutlar;   -  Üstümüzde bulutlar;

 

Yerde bitken ösimlik,  - Yerde biten otlar,

Türlü türlü terekler;  -  Türlü türlü ağaçlar;

Är bîrevi, äş qalmay  -  Her biri, hiç kalmaksızın

Baresi bolgan yahşı!  -  Hepsi güzeldir!

 

Uzaqlarga ketpey turup   -  Uzaklara gitmeden

Özimizge qarasaq;  -  Kendimize baksak;

Közimiz bolgan yahşı!  -  Gözümüz güzeldir!

Qaslarımız, şaşlarımız,  -  Kaşlarımız, saçlarımız,

Em özi, em ornı yahşı!  - Hem kendileri, hem yerleri güzel!

 

Tek sosınlar qasında,   -  Ancak bunlarla beraber,

Bazı em körgenimiz,   - Bazan da gözümüzle gördüğümüz,

Bîr kesek yamanlıq bar!  - Bir parça çirkinlik de var!

 

Yaman köringeni yaq,   - Kötü görünen taraf,

Bizge qarap turgan yaq; -  Bize bakan taraf;

Quday’ga qaragan yaq,   -  Allah’a bakan tarafın

Baresi bolgan yahşı!   - Hepsi güzel!

Avveli yaman bolsa,  - Öncesi kötü olsa da,

Soñı bolgan barı yahşı...-  Sonu tamamen güzel...

 

Misal bolsa, körgenimiz     -  Misal olarak, gözümüzle gördüğümüz

Baharlardıñ basında,  -  Baharların başında,

Pırtınalar, boralar,     - Fırtınalar, boralar,

Yamgır sebep şamır bar.  -  Yağmur sebebiyle çamur var.

Sosınlardıñ artında,    - Onların ardında,

Nav perdeler astında,  -  Bu perdeler altında,

Sansız yahşı şeşekler,  - Sayısız güzel çiçekler,

Türlü türlü ösimlik,  - Türlü türlü bitkiler,

Külümsirep turgan yahşı...  -  Güzelce gülümseyip duruyor...

 

Basqa misal aytılsa;  - Başka misal söylenecek olursa;

“Küz kelgende är yaqta,   -“Güz geldiğinde her tarafta,

Ayazlar bar, ölüm bar...  - Soğuklar var, ölüm var...

Sansız nazlı şeşeklerdiñ   -  Sayısız nazlı çiçeklerin

Nazik dosu yanvarlar,   - Nazik dostu hayvanlar,

Küpelekler, şıbınlar,   - Kelebekler, sinekler,

Ölüp ketken eş qalmay...  - Hiç kalmadan ölüp gidiyor.

 

So allerde yahşlılıq,    - Şu hallerde güzellik,

Qaydan bolgan, qaytip bar?” -  Nerede ve nasıl oluyor?”

Dep eger soralsa;   - Diye eğer sorulsa;

Yavabı solay bolgan:   -  Şöyle cevap verilir:

 

Arüv etip oylasaq,    - İyice düşünülse,

Sosı vaqıt ölgenler,  - O vakitte ölenler,

Küzde ölmey qalgay edi;  - Güzde ölmeden kalsa idi;

Amal bolmay alleri,    -  Çaresiz halleriyle,

Qısta qaydey bolar edi?.. - Kışta nasıl olurlardı?

Demek barı ölgeni,   -  Demek hepsinin ölmesi,

Özlerine bolgan yahşı... -  Kendileri için güzeldir...

 

Bazı zatlar bîr yagıman   - Bazı şeyler bir tarafıyla

Bizge yaman kelse tagı,   - Bize kötü gelse de,

Ya soñı ya aqıyqatı,   -  Ya sonu ya hakikatları,

Tuvradan bolgan yahşı...  - Doğrudan güzeldir...

 

Nav qaravuş bizlerge,    -  Şu bakış bizlere,

Hıylı yahşı yol aşqan...  -  Hayli güzel yol açmıştır...

 

Ayagımız tasqa tiyse,  - Ayağımız taşa değse,  

Basımız em avrısa,   - Başımız da ağrısa,

Qaysı al bolsa bolsun,  - Hangi hal olursa olsun.

Allah’tan kelgen sebep,  - Allah’tan geldiği için,

Şüphe yoq barı yahşı...    -  Şüphesiz hepsi güzeldir...

 

Demek yer senkildevge em   -  Demek zelzeleye de  

Nav yaqtan qarasaq,   - Bu tarafıyla baksak,

Artından neşe qayır   - Ardından nice hayırlar

Keliyegini bilemiz.  -  Geleceğini biliyoruz.

 Nege dese zalzele,  - Çünkü zelzele ,  

Allah’tıñ isi bolgan.  - Allah’ın işidir.

Ölgenler şeyit bolup     -  Ölenler şehit olup

Bîrdemeden veli bolgan!  - Birdenbire veli oluyorlar!

Em malları, sadaqa    - Hem malları sadaka,

Bolgan sebep baresi,   - Olduğu için hepsi,

Taga arüvmen avusqan... - Daha iyisiyle değiştiriliyor...

Yıgılgan üy yerine,   - Yıkılan ev yerine,

Quday abedisini,  -   Allah ebedisini,

Bîrev tuvıl mınlaşa,  -  Bir tane değil, binlercesini,

Sosı qulga bağışlagan.    -  O kuluna bağışlıyor.

 

Sav qalgan ademler em,   - Sağ kalan kişiler de,

Qayırlarga yöneyip,  -  Hayırlara yönelip,

Allerini tüzeltip,  -  Hallerini düzeltip,

Sosınlar em qutulgan...  - Onlar da kendilerini kurtarıyorlar...

 

Belki sosı zalzeleden  - Belki şu zelzeleleden

Avvel almen ölgey edi, - Evvelki haliyle ölseydiler,

Ahiret’te azaplarga  - Ahiret’te azaplara

Tüsüp perşan bolıyaq edi.  - Düşüp perişan olacaktılar.

 

Sözdiñ özi em soñı:   - Sözün özü hem de sonu:

Rabb’ımızdan bizlerge  -  Rabb’imizden bizlere

Ne kelse qayır bolgan;  -  Ne gelse hayırdır;

Em yahşı, em rahmet bolgan... – Hem güzel, hem rahmettir...

 

Savlıqpan qalınız!  - Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E- mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär