دانشگاه یوزونجوییل ترکیه و دانشگاه آفاق ایران پروتکل همکاری امضا کردند

این پروتکل طی مراسمی توسط پروفسور حمدالله شولی، رئیس دانشگاه یوزونجوییل و پروفسور رسول پیرمحمدی، رئیس دانشگاه آفاق امضا شد

2107103
دانشگاه یوزونجوییل ترکیه و دانشگاه آفاق ایران پروتکل همکاری امضا کردند

دانشگاه یوزونجوییل ترکیه و دانشگاه آفاق ایران پروتکل همکاری در زمینه «تحقیقات فرهنگی، آموزشی و علمی» امضا کردند.

براساس بیانیه منتشر شده توسط دانشگاه یوزونجوییل، این پروتکل طی مراسمی توسط پروفسور حمدالله شولی، رئیس دانشگاه یوزونجوییل و پروفسور رسول پیرمحمدی، رئیس دانشگاه آفاق امضا شد.

این مراسم در دانشگاه یوزونجوییل برگزار شد. با این پروتکل هدفگذاری می‌شود پروژه‌های مشترک درباره فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و هنری دو دانشگاه اجرا شود، دانشجویان و دانشگاهیان از طریق برنامه‌های تبادل تجریبات آکادمیک کسب کنند و ارتباطات دوجانبه با سفرهای علمی و فنی افزایش یابد.خبرهای مرتبط