ایران: آمریکا باید مسئولیت خود در برابر فجایع افغانستان را بپذیرد

وزیر خارجه ایران گفت: آمریکا باید مسئولیت خود در برابر فجایع افغانستان را با صدای بلند بپذیرد.

1725703
ایران: آمریکا باید مسئولیت خود در برابر فجایع افغانستان را بپذیرد

 

امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران مسئولیت امنیت شهروندان افغان و مرزها با همسایگان در درجه اول با هیئت حاکمه سرپرستی در کابل هست.خبرهای مرتبط