ساختمان کنسولگری ایران در نجف دوباره به آتش کشیده شد

کنسولگری ایران در شهر نجف عراق در حین تظاهرات اعتراض آمیز مردم اینکشور دوباره به آتش کشیده شد

ساختمان کنسولگری ایران در نجف دوباره به آتش کشیده شد

ساختمان کنسولگری ایران در شهر نجف عراق در حین تظاهرات اعتراض آمیز مردم اینکشور دوباره به آتش کشیده شد.

بموجب اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی عراق ، ساختمان کنسولگری ایران در شهر نجف در ادامه موج تظاهرات اعتراض آمیز در عراق از سوی افراد ناشناس دوباره به آتش کشیده شد.

به گفته شاهدین عینی ، در خلال این حادثه ساختمان کنسولگری خالی بود.

امور اطفا حریق ساختمان از سوی اکیب های دفاع غیر نظامی ادامه دارد.خبرهای مرتبط