اعطای جوایز جام ریاست جمهوری در مسابقات اسب سواری

در مسابقاتی که با میزبانی کلوب ورزشی سوارکاری آنکارا ترتیب یافت ، جوایز جام ریاست جمهوری به صاحبانشان اعطا گردید

FOTO_19550958_061020191917570000_R_SPO_20191006000000_aa-picture-20191006-19550958.jpg
FOTO_19550956_061020191917570000_R_SPO_20191006000000_aa-picture-20191006-19550956.jpg
FOTO_19550953_061020191917570000_R_SPO_20191006000000_aa-picture-20191006-19550953.jpg
FOTO_19550952_061020191917570000_R_SPO_20191006000000_aa-picture-20191006-19550952.jpg

اوغوز دالمش سوارکار پرش با اسب موفق به دریافت جام ریاست جمهوری معتبرترین جایزه اسب سواری ترکیه شد. 

در این مسابقه با میزبانی کلوب ورزشی سوارکاری آنکارا ، جوایز جام ریاست جمهوری به صاحبانشان اعطا گردید. 

در مسابقه پرش با مانع اوغوز دالمش با اسب "Siec Clic" مقام اول را از آن خود ساخت. 

سوار کار دیگر سنجر خراسان با اسب  "Curoos" مقام دوم و عثمان شن با اسب "Libas Captain Van Overis Z" مقام سوم را از آن خود ساخت. 

 

             خبرهای مرتبط