برنامه دیدارهای یک چهارم نهایی ویمبلدون

داریا کاساتکینا از روسیه و آنجلیکا کربر از آلمان در چهارچوب تورنمنت تنیس ویمبلدون بوقت ترکیه در ساعت 15:00 امروز میدان بازی مرکزی به مصاف هم خواهند رفت

برنامه دیدارهای یک چهارم نهایی ویمبلدون

داریا کاساتکینا از روسیه و آنجلیکا کربر از آلمان در چهارچوب تورنمنت تنیس ویمبلدون بوقت ترکیه در ساعت 15:00 امروز میدان بازی مرکزی به مصاف هم خواهند رفت.

در پی این دیدار، سرنا ویلیامز امریکایی و کامیلا گیورگی از ایتالیا رو در روی هم خواهند ایستاد.

در اولین مسابقه که بوقت ترکیه در ساعت 15:00 در میدان بازی شماره یک آغاز خواهد شد، دومینیکا سیبولکووا و جیلانا اوستاپنکو به رقابت خواهند پرداخت.

بهمراه پایان این دیدار، بازی بین کیکی برتنس از هلند و جولیا جورجز از آلمان آغاز خواهد شد.خبرهای مرتبط