راجر فدرر باز هم رکورد شکست

راجر فدرر در مقابل گذشت سالها زانو نمی زند.

913569
راجر فدرر باز هم رکورد شکست

 

راجر فدرر در مقابل گذشت سالها زانو نمی زند.

راجر فدرر تنیسور سوئدی برغم گذشت سالها، بعد از 5 سال وقفه در اوج رده بندی جهانی جای گرفت.

فدرر امروز با اعلام رده بندی ATP ، بر تخت رافائل نادال تنیسور معروف اسپانیایی تکیه زده و به رکوردهای جدید تحقق بخشید.

فدرر با جای گرفتن در نخستین جایگاه رده بندی جهانی به مدت 303 هفته، رکورد شکست.خبرهای مرتبط