ایران با آمریکا مقابله به مثل نمود

ایران با آمریکا مقابله به مثل نمود .