وزیر تجارت ترکیه خواستار توقف اخذ خروجی از مسافران ایرانی شد

وزیر تجارت ترکیه خواستار توقف اخذ خروجی از مسافران ایرانی شد