مدیریت بلایای طبیعی و کمک‌های بشردوستانه مهم‌ترین دستور کار اجلاس سران سازمان دولت‌های ترک

مدیریت بلایای طبیعی و کمک‌های بشردوستانه مهم‌ترین دستور کار اجلاس سران سازمان دولت‌های ترک