عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه علیه تروریستها در ششمن روز خود

عملیات شاخه زیتون ارتش ترکیه علیه تروریستها در ششمن روز خود