مدال نقره از آن ورزشکار ترک گردید

مدال نقره از آن ورزشکار ترک گردید .