مدال برنز ترکیه در دومیدانی 400 متر با مانع مردان

مدال برنز ترکیه در دومیدانی 400 متر با مانع مردان