دیدار اردوغان با ورزشکاران تیم ملی فوتبال قطع عضو و بسکتبال با ویلچر ترکیه

رئیس جمهور ترکیه ورزشکاران تیم ملی فوتبال قطع عضو و تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشور را به حضور پذیرفت.