برنامه "غواصی قطبی" در شیکاگو

در شهر شیکاگو که یکی از سردترین ایالتهای امریکا میباشد، برای حمایت از مسابقات المپیک ویژه، برنامه "غواصی قطبی" ترتیب داده شد که در چهارچوب آن هزاران تن وارد آب یخ زده دریاچه میشیگان شدند.