یکی از بزرگترین فرودگاههای جهان امروز در استانبول افتتاح می شود

یکی از بزرگترین فرودگاههای جهان امروز در استانبول افتتاح می شود