یک روزنامه‌نگار یا یک تروریست منسوب به پ.ک.ک؟

یک روزنامه‌نگار یا یک تروریست منسوب به پ.ک.ک