اولین ماهواره ملی ترکیه بدون محدودیت جغرافیایی از سراسر جهان عکس می‌گیرد