توضیحات مرتبط با ترکیه در نشست ادلب که از سوی شورای امنیت سازمان ملل تشکیل یافت، بسیار مورد توجه واقع شد

توضیحات مرتبط با ترکیه در نشست ادلب که از سوی شورای امنیت سازمان ملل تشکیل یافت، بسیار مورد توج واقع شد