اعتراض خانواده ها به حزب دموکراتیک خلق به دلیل ناپدید شدن فرزندانشان

اعتراض خانواده هایی که فرزندانشان برای عضویت در سازمان تروریستی پ ک ک ناپدید شده اند، به حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر ادامه دارد.