استانبول در یک دقیقه؛ فیلم تبلیغاتی جدید در مورد استانبول منتشر شده ازسوی وزارت فرهنگ ترکیه