سال جدید آموزشی فرماندهی نیروی هوایی ارتش آغاز شد

سال جدید آموزشی فرماندهی نیروی هوایی ارتش با پروازی بر فراز چاناک کاله آغاز شد.