سفر هیاتی از اتحادیه اروپا به شهر آیدین

سفر هیاتی از اتحادیه اروپا به شهر آیدین