اردوغان: ترکیه نمیتواند موج مهاجرت جدیدی از سوریه را تحمل کند

اردوغان: ترکیه نمیتواند موج مهاجرت جدیدی از سوریه را تحمل کند