قدرتی مافوق قدرت مردم نیست

 قدرتی مافوق قدرت مردم نیست