اقدام تروریستی علیه مجلس ملی کبیر ترکیه

اقدام تروریستی علیه مجلس ملی کبیر ترکیه