پیشروی موفقیت آمیز عملیات چشمه صلح

عملیات چشمه صلح به شکلی موفقیت آمیز به پیش می رود.