پیام رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت 23 آوریل عید حاکمیت ملی و کودکان

پیام رئیس جمهوری ترکیه به مناسبت 23 آوریل عید حاکمیت ملی و کودکان