پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک به مرحله نهایی رسید

پروژه خط لوله گاز طبیعی جریان ترک به مرحله نهایی رسید.