موشک ملی "اومتاس"

فعالیت های غرور آفرین ترکیه در بخش صنایع دفاعی ادامه دارد.